Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Ban kế toán tài chính

I. Tên đơn vị: BAN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Địa chỉ: 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, p. Hòa Cường Nam, q. Hải Châu
Điện thoại: 0236.3698434, 0236.2244555
Email : faddawaco@gmail.com

II. Ngày thành lập:

Thành lập theo quyết định số 41/QĐ-CTCN của Giám đốc Công ty Cấp nước Đà Nẵng ký ngày 01/11/2006.

III. Chức năng:

Ban Kế toán Tài chính là đơn vị trực thuộc Công ty, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Công ty trong lĩnh vực quản lý tài chính, tổ chức công tác kế toán, thống kê. Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn kế toán tài chính theo đúng các Chuẩn mực kế toán, Luật Kế toán, các luật Thuế và các qui định nhà nước về quản lý tài chính trong doanh nghiệp.

IV. Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo ban Kế toán tài chính

– Kế toán trưởng kiêm Giám đốc ban : Phan Thịnh
– Phó phòng : Phạm thi Quế Chi

Nhân sự:

– Tổng số cán bộ công nhân viên : 15 người. (Trong đó : Nam : 4 người; Nữ : 11 người)
– Trình độ : Đại học 15/15

V. Nhiệm vụ:

– Thực hiện công tác Tài chính trong Công ty:

+Lập và xúc tiến kế hoạch về tài chính, đầu tư tài chính, cân đối các nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ.

+Xây dựng, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các quy định về tài chính và những quy định khác về chi phí áp dụng trong nội bộ Công ty. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan xây dựng quy chế về quản lý và chi tiêu các chi phí SXKD theo đúng quy định.

+Phân tích tài chính về hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ công tác quản lý.

+Lập báo cáo quyết toán tài chính hàng quý, năm của Công ty.

– Thực hiện công tác công tác Kế toán, thuế và thống kê:

+Theo dõi, tính toán, cập nhật, phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình sử dụng quản lý các quỹ, tài sản, vật tư, các nguồn vốn, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+Quản lý các khoản thu chi trong hoạt động SXKD, các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của Nhà nước.

+Lập các báo cáo và nộp kịp thời các khoản thu ngân sách, nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước theo luật định, thực hiện công tác quyết toán, kiểm toán theo qui định;

+Tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê.

+Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê hàng năm.

+Lưu trữ, bảo quản, giữ gìn các chứng từ, số liệu tài chính kế toán theo qui định hiện hành

quản, giữ gìn các chứng từ, số liệu tài chính kế toán theo qui định hiện hành

Lượt xem: 1530