Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Báo cáo tài chính cho kỳ 01/11/2016 đến 31/12/2016

DAWACo báo cáo tài chính cho năm tài chính từ 01/11/2016 đến 31/12/2016

Tải file: Báo cáo tài chính

Lượt xem: 531