Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Báo cáo tài chính công ty năm 2015

DAWACo báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015.

Tải file: Báo cáo tài chính 2015

Lượt xem: 335