Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Báo cáo tài chình năm 2017 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Xem nội dung trong file kèm theo (file)

Lượt xem: 333