Nội dung Đại hội đồng cổ đông lần đầu

Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng, vào 7h45 ngày 29 tháng 10 năm 2016, tại hội trường Trung tâm Hội nghị Eden Plaza, số 05 đường Duy Tân, thành phố Đà Nẵng. Xem thêm