Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Ban Hành chính nhân sự

 BAN HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ Chức năng:           – Giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong quản lý, điều… Xem thêm