BAN KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ Chức năng:- Quản lý toàn bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty; – Tham mưu… Xem thêm