Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Ban điều hành

Lý lịch trích ngang Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát (file)… Xem thêm

Thông tin chung

Nguồn n­ước: Nguồn n­ước mặt Trong khu vực tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng là khu vực giàu tiềm năng nước mặt, có nhiều… Xem thêm

Lịch sử hình thành

Được hình thành khoảng những năm 1945-1950, hệ thống cấp nước Đà Nẵng lúc bấy giờ chủ yếu cung cấp nước cho… Xem thêm