Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Công ty cấp nước Đà Nẵng thông báo

Công ty Cấp nước Đà Nẵng thông báo về việc áp dụng thu theo mức giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải năm 2017

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND thành phố về Ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải năm 2017 áp dụng thu đối với các hộ thoát nước, sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn thành phố.

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng Thông báo một số nội dung liên quan như sau:

1. Đối tượng áp dụng giá dịch vụ: Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình (gọi chung là hộ thoát nước) sinh sống và hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.

Hộ thoát nước đã thanh toán tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thì không phải nộp phí bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

2. Mức giá dịch vụ năm 2017: Tại phụ lục kèm theo.

3. Căn cứ khối lượng nước sạch tiêu thụ hàng tháng và mức giá quy định, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng tính và thu tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thông qua hóa đơn tiêu thụ nước sạch.

4. Mức giá dịch vụ được áp dụng kể từ Hóa đơn ngày 01/3/2017.

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng kính thông báo đến quý khách hàng sử dụng nước được biết.

—————————————————————————————————-

Phụ lục

GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NĂM 2017

ÁP DỤNG THU ĐỐI VỚI CÁC HỘ THOÁT NƯỚC SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH

TỪ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN 06 QUẬN

(GỒM: HẢI CHÂU, THANH KHÊ, LIÊN CHIỂU, SƠN TRÀ, NGŨ HÀNH SƠN, CẨM LỆ) THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01

năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng)

TT

Đối tượng

(Hộ thoát nước sinh sống và hoạt động trên địa bàn 06 quận của thành phố gồm: Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ) sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung

Mức giá
1 Họ dân cư 580
Từ 01m3 đến 10m3/hộ/tháng 688
Từ 11m3 đến 30m3/hộ/tháng 849
Từ trên 30m3 /hộ/tháng trở lên 956
2 Cơ quan hành chính, sự nghiệp 956
3 Cơ sở sản xuất ngoài Khu công nghiệp 2.324
4 Cơ sở kinh doanh, dịch vụ 3.503

Ghi chú:

– Khối lượng nước thải sinh hoạt áp dụng để thu giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải được lấy bằng với khối lượng nước sạch sử dụng; khối lượng nước thải khác được lấy bằng 80% khối lượng nước sạch sử dụng.

Lượt xem: 3148