Dự án ADB

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án : HTKT Chuẩn bị đầu tư các Dự án Cấp nước Thành phố Đà Nẵng.

2. Mã ngành dự án: 422, 3600

3. Tên nhà tài trợ: Ngân hàng phát triển châu Á (ADB)

4. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

a/ Địa chỉ liên hệ: 42 Bạch Đằng – Đà Nẵng

b/ Số điện thoại:        0511 – 812 823              Fax: 0511 – 821 285

5. Đơn vị đề xuất dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng

a/ Địa chỉ liên hệ: 47 Ngô Gia Tự – Đà Nẵng

b/ Số điện thoại:        0511 – 822 759              Fax: 0511 – 821 984

6. Chủ dự án dự kiến: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng và gồm 02 tiểu  dự án

6.1.  Sở Thủy sản Nông lâm Thành phố Đà Nẵng làm chủ tiểu dự án về:

– Các nguồn nước(1)

– Hồ chứa nước Trung An (2)

a/ Địa chỉ liên hệ: 140 Nguyễn Thị Minh Khai – Đà Nẵng

b/ Số điện thoại:        0511 – 822 603              Fax: 0511 – 837 146

6.2 Công ty Cấp nước Đà Nẵng làm chủ tiểu dự án về:

– Cấp nước sạch cho Thành phố Đà Nẵng (3)

– Tăng cường thể chế cho Công ty Cấp nước Đà Nẵng (4)

a/ Địa chỉ liên hệ: 45 Ngô Gia Tự – Đà Nẵng

b/ Số điện thoại:        0511 – 826 037              Fax: 0511 – 827 633

7.  Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc dự án: Năm 2008 -2009

8. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đà Nẵng

9. Tổng vốn của dự án: 1.900.000, 00 USD (Theo tỷ giá chuyển đổi của Ngân hàng ngoại thương VN ngày 23/8/2007, 1USD = 16.242 VND).

Trong đó:

– Vốn ODA       : 1.500.000,00 USD.

– Vốn đối ứng   : 6.496.800.000,00 VND tương đương 400.000,00 USD.

Hình thức cung cấp ODA

Lượt xem: 484