Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  • Nội dung dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  file 1; file 2
  • Dự thảo Quy chế quản trị Nội bộ file
  • Dự thảo Nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ hoạt động file

(Giấy mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Lượt xem: 368