Dự án hỗ trợ quản lý của chính phủ Hà Lan và Vitens-Evides International

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ DỤNG VỐN ODA

DỰ ÁN HỖ TRỢ QUẢN LÝ CỦA CHÍNH PHỦ HÀ LAN & VITENS-EVIDES INTERNATIONAL CHO CÔNG TY CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

Cơ quan chủ quản         : Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Đơn vị đề xuất dự án     : Công ty Cấp nước Đà Nẵng

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Hỗ trợ quản lý của Chính Phủ Hà Lan và Vitens – Evides International cho Công ty Cấp nước Đà Nẵng

2.  Mã ngành dự án: 3600

3. Tên nhà tài trợ: Chính phủ Hà Lan và Vitens – Evides International

4.Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

a/ Địa chỉ liên hệ: 42 Bạch Đằng – Đà Nẵng

b/ Số điện thoại:         0511 – 812 823              Fax: 0511 – 821 285

5.  Đơn vị đề xuất dự án: Công ty Cấp nước Đà Nẵng

a/ Địa chỉ liên hệ: 45 Ngô Gia Tự – Đà Nẵng

b/ Số điện thoại:         0511 – 826 037              Fax: 0511 – 827 633

6. Chủ dự án dự kiến: Công ty Cấp nước Đà Nẵng

a/ Địa chỉ liên hệ: 45 Ngô Gia Tự – Đà Nẵng

b/ Số điện thoại:         0511 – 826 037              Fax: 0511 – 827 633

7. Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc dự án: Năm 2007 -2009

8. Địa điểm thực hiện dự án: Công ty Cấp nước Đà Nẵng

9. Tổng vốn của dự án: 2.721.701,00 Euro, tương đương 3.654.357,00 USD (Theo tỷ giá chuyển đổi của Ngân hàng ngoại thương VN ngày 21/5/2007, 1 Euro = 21.562 VND, 1USD = 16.059 VND).

Trong đó:

– Vốn ODA       : 2.439.201,00 Euro, tương đương  3.275.052,00 USD.

– Vốn đối ứng    :    282.500,00 Euro, tương đương     379.305,00 USD.

10. Hình thức cung cấp ODA:

Lượt xem: 486