1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI cho toàn thể đảng viên và BCH các hội đoàn thể thuộc Đảng bộ

Chiều ngày 16/10/2014, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), BCH Đảng bộ Công ty đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI cho toàn thể đảng viên và BCH các hội đoàn thể thuộc Đảng bộ.

Hội nghị được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Cụ thể là 06 nhiệm vụ:

1- Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện

2- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

3- Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế

4- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa

5- Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa

6- Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

và 04 giải pháp thực hiện:

1-Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa

2- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa

3- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa

4- Tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa

Qua đợt học tập này, sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận thức và nắm vững mục tiêu, quan điểm, các giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ. Trên cơ sở đó từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác được giao như: xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của CB – CNV Dawaco.

Trong phần triển khai Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, hội nghị còn quán triệt nội dung về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp sắp tới cần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; Lựa chọn và giới thiệu những đảng viên là nhân tố mới, người có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý. Đặc biệt coi trọng tiêu chuẩn của cấp ủy viên theo quy định của Đảng.

Lượt xem: 712