Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Phòng Kế hoạch – XDCB

 BAN KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ

  1. Chức năng:- Quản lý toàn bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty;

  – Tham mưu cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác xây dựng kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh; công tác thống kê tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh; điều phối sản xuất kinh doanh; quản lý, thanh quyết toán hợp đồng kinh tế; công tác đấu thầu;

  – Quản lý dự án do Công ty làm chủ theo Luật xây dựng;

  – Giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty về các công tác: mua sắm, tiếp nhận, cấp phát vật tư, thiết bị sao cho hiệu quả nhất trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty;

  1. Nhiệm vụ:

  – Đánh giá và phân tích nhu cầu sử dụng nước theo từng mục đích sử dụng của khách hàng, dự báo và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của Công ty (đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ cấp nước; phát triển khách hàng tăng tỷ lệ người dân được dùng nước sạch; đầu tư cải tạo mạng lưới cấp nước nhằm giảm tỷ lệ thất thoát và nâng cao chất lượng nước cấp);

  – Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty về định hướng đầu tư trong các lĩnh vực thuộc ngành nghề kinh doanh (ngành nước, ngành xây lắp, tư vấn thiết kế, sản xuất nước đóng chai tinh khiết,…);

  – Tham gia xây dựng các hệ thống quản lý trong toàn công ty;

  – Thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng, tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư XDCB của Công ty;

  – Tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh;

  – Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;

  – Phân bổ và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, năm cho các đơn vị trong Công ty;

  – Theo dõi, đôn đốc, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Công ty;

  – Theo dõi kế hoạch cung ứng vật tư đảm bảo phục vụ kịp thời cho sản xuất;

  – Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ thực hiện kế hoạch sản xuất và thực hiện tốt công việc được giao;

  – Tổng hợp, lập báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, năm của Công ty;

  – Trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác xây dựng cơ bản;

  – Xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB hàng năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB hàng tháng, quý, năm theo quy định của Nhà nước;

  – Soạn thảo, quản lý hợp đồng kinh tế và giải quyết các thủ tục về XDCB;

  – Soạn thảo văn bản và chịu trách nhiệm liên hệ với các đơn vị có liên quan xin phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt quy mô đầu tư, báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi; phê duyệt hồ sơ thiết kế – dự toán;

  – Tổng hợp các báo cáo khối lượng, báo cáo quyết toán các công trình xây lắp của các đơn vị trong Công ty và lập báo cáo tổng hợp sản lượng xây lắp hàng tháng, quý, năm theo quy định;

  – Quyết toán công tác chuẩn bị đầu tư;

  – Kiểm tra, quản lý, lưu trữ hồ sơ chuẩn bị đầu tư;

  – Tổ chức và thực hiện việc mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, cải tạo mạng lưới cấp nước và phục vụ sửa chữa khắc phục sự cố xì vỡ ống;

  – Tiếp nhận, nhập kho, quản lý cấp phát, điều chuyển, thu hồi, thanh lý… vật tư thiết bị của Công ty phải tuân tủ theo pháp luật và quy định của Công ty;

  – Theo dõi vật tư tồn kho để mua sắm vật tư hợp lý theo công trình và đề nghị xin cấp vật tư của các đơn vị, chỉ mua những vật tư mới không có tồn kho nhưng vẫn đảm bảo dự phòng đảm bảo cho sản xuất;

  – Thường xuyên kiểm tra việc quản lý sử dụng, bảo quản vật tư tại các kho của Công ty, đảm bảo an toàn PCCC của kho;

  – Tham gia với các phòng ban khác trong Công ty về các vấn đề liên quan đến công tác vật tư;

  – Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

  1. Cơ cấu tổ chức:– Giám đốc Ban phụ trách chung;

  – Phó Giám đốc Ban phụ trách kế hoạch;

  – Phó Giám đốc Ban phụ trách kỹ thuật chung và thẩm định hồ sơ;

  – Phó Giám đốc quản lý dự án và quản lý Bộ phận vật tư

  – Nhân viên kế hoạch;

  – Nhân viên thống kê;

  – Nhân viên BQL dự án;

  – Nhân viên cung ứng vật tư;

  – Nhân viên quản lý xuất nhập vật tư;

  – Nhân viên thủ kho.

  Số điện thoại liên hệ: 0236-3696.112/3696.456

Lượt xem: 1701