Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Phòng Kế hoạch – XDCB

I. Ban Kế hoạch – XDCB

Tên đơn vị: BAN KẾ HOẠCH – XÂY DỰNG CƠ BẢN

1. Ngày thành lập:

– 31/5/2010 theo Quyết định số 10/QĐ–CT của Giám đốc Công ty Cấp nước ĐN.

– Địa chỉ liên lạc: 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

– Điện thoại: 0236-3696112

– Email: kehoachdawaco@gmail.com

2. Chức năng, nhiệm vụ:

– Xây dựng kế hoạch Sản xuất kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Tổng hợp kế hoạch từ các đơn vị và theo dõi thực hiện.

– Thực hiện công tác quản lý đầu tư XDCB, phối hợp cùng các đơn vị trong và ngoài Công ty triển khai các công trình, dự án do Công ty là chủ đầu tư hoặc Công ty là nhà thầu thi công.

– Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty.

3. Nhân sự:

Theo quyết định thành lập vào thời điểm ban đầu, số CB-CNV là 15 người, với các ngành chuyên môn: 01 kỹ sư Cấp thoát nước; 01 kỹ sư Vật liệu XD; 01 kỹ sư Công nghệ thông tin; 01 kỹ sư Xây dựng; 01 kỹ sư XDCB; 03 cử nhân kinh tế; 01 cử nhân Quản trị kinh doanh; 01 cử nhân Sinh hóa; 01 Thạc sĩ kinh tế. Đến ngày 06/02/2013 theo quyết định số 01/QĐ-HĐTV của Giám đốc Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng Ban Quản lý dự án được thành lập với thành phần chính từ Ban Kế hoạch chuyển sang.

Đến cuối năm 2015, biên chế của Ban Kế hoạch – XDCB là 16 người, trong đó có 01 Trưởng phòng và 02 Phó phòng thực hiện chức năng quản lý cùng các Thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân kinh tế.

II. Ban Quản lý Dự án:

Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Dự án: Mở rộng hệ thống Cấp nước Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2018

1. Ngày thành lập:

– Được thành lập ngày 06/02/2013 theo quyết định số 01/QĐ-HĐTV của Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng.

– Địa chỉ liên lạc: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

– Điện thoại: 0511-3696456

– Email: dawaco.pmu@gmail.com

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Ban quản lý dự án có nhiệm vụ giúp Chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng làm đầu mối quản lý dự án theo quy định của pháp luật và đầu tư xây dựng công trình.

Ban QLDA có các công việc cụ thể như chuẩn bị dự án, lập kế hoạch thực hiện, đấu thầu, quản lý hợp đồng, báo cáo ban lãnh đạo.v.v.

3. Nhân sự:

Ban Quản lý dự án bao gồm Giám đốc, Giám đốc Ban Kế hoạch – XDCB, Kế toán trưởng Công ty thực hiện công tác kiêm nhiệm giữ vị trí Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng Ban QLDA cùng 06 nhân viên với các chuyên môn về cả lĩnh vực kinh tế và kỹ thuật.

GÓP SỨC VÌ MỘT DAWACO VỮNG MẠNH

Công tác kế hoạch, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (KH – XDCB) là một phần tất yếu trong quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Dawaco, là những việc được hình thành từ ngày đầu thành lập và luôn song hành cùng sự phát triển của Dawaco.

Công tác kế hoạch bao gồm việc tập hợp phân tích đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh của Dawaco theo từng tháng, năm và xây dựng các kế hoạch trung, dài hạn cho Công ty. Đây là một công việc khá khó khăn trong điều kiện mà chúng ta còn chưa thể tự chủ trong các hoạt động của mình; nếp nghĩ, cách làm còn mang nặng thói quen tự phát, cảm tính và chủ quan duy ý chí, thiếu sự lượng hóa trong công việc.

Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển không ngừng của Dawaco, các dự án đầu tư xây dựng ngày càng tăng về số lượng và độ phức tạp. Hệ thống văn bản pháp lý ngày một chặt chẽ hơn đòi hỏi phải có sự chuyên sâu để đảm bảo yếu tố kịp thời, chính xác và phù hợp điều kiện thực tế.

Vào từng thời điểm khác nhau, với đặc thù công việc kế hoạch và xây dựng cơ bản ban đầu chỉ là các cá nhân trực tiếp đảm trách thuộc khi là phòng Kỹ thuật, khi là phòng Kế hoạch – Vật tư. Cùng với sự phát triển của Công ty phòng Kế hoạch – XDCB được tách ra thành đơn vị độc lập từ năm 2010 với 15 CB-CNV. Đến năm 2013 BQLDA được tách ra thành đơn vị độc lập.

Tuy là các đơn vị độc lập, song Phòng Kế hoạch – XDCB và Ban quản lý luôn là một khối đoàn kết, thống nhất giải quyết khó khăn, phối hợp với những bộ phận khác vì một mục tiêu chung, mục tiêu phát triển của Dawaco. Song, dù ở bất cứ hình thức nào, sự hiện diện và tham gia của công tác kế hoạch, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản cùng những con người từng gắn bó là điều mà hôm qua, hôm nay và ngày mai mọi người đều có thể cảm nhận.

Song song với công việc chuyên môn, cán bộ công nhân viên làm công tác kế hoạch, xây dựng cơ bản còn tham gia vào hoạt động của chính quyền và các đoàn thể khác. Thông qua các sinh hoạt tập thể như thể thao, văn hóa đó đã mang lại những nét riêng làm phong phú thêm các hoạt động phong trào vốn giàu truyền thống của Dawaco.

Một tập thể với những xuất phát điểm khác nhau, những chuyên ngành khác biệt, những thế hệ đan xen, nhưng trong công việc chúng tôi luôn là một đơn vị thống nhất, trẻ trung trong suy nghĩ và hành động.

Tất cả cùng “Đoàn kết – Hợp tác – Chia sẻ vì một Dawaco vững mạnh.”

Lượt xem: 1606