Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

Kính gởi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

  • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2016;
  • Căn cứ vào Nghị quyết số …../NQ-HĐQT ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Mã chứng khoán: DNN) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

– Đối tượng: Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

– Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 26/01/2018.

– Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.

– Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

– Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 02/2018.

– Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến bằng văn bản về việc bầu bổ sung kiểm soát viên không chuyên trách và bổ sung vào Điều lệ Công ty về việc Tỷ lệ nắm giữ của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

Trân trọng thông báo./.

Lượt xem: 442