Số hiệu Trích yếu Ngày đăng Download
05/2009/TT-BYT Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế về ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt 04/05/2017 Tải về
117/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về Sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. 04/05/2017 Tải về
88/2012/TT-BTC Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt 03/05/2017 Tải về
Luật tài nguyên nước 03/05/2017 Tải về