Xí Nghiệp Xây Lắp Dawaco

Tên đơn vị : Xí Nghiệp Xây Lắp Dawaco.

Ngày thành lập : Ngày 11 tháng 10 năm 2004 theo quyết điịnh số 32/ QĐ – CTCN của Giám Đốc Công ty Cấp nước Đà Nẵng.

Năng lực : Tổng số CBCNV : 41 người.

Trong đó:

– Đại học

– Cao đẳng

– Trung cấp

– Công nhân

Lượt xem: 338