Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Xí Nghiệp Xây Lắp Dawaco

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP CẤP THOÁT NƯỚC ĐÀ NẴNG (DAWACON)

Địa chỉ: Số 10 Trịnh Công Sơn – P. Hòa Cường Nam – TP. Đà Nẵng.

  1. Chức năng:

          – Hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp công trình theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng và của Xí nghiệp.

          – Tổ chức quản lý thi công theo đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

  1. Nhiệm vụ:

         – Thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Xí nghiệp trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đảm bảo các định mức về kinh tế – kỹ thuật, chất lượng công trình theo các quy định của Công ty và các tiêu chuẩn, quy chẩn hiện hành của Nhà nước.

          – Thi công lắp đặt, xây dựng các công trình cấp thoát nước;

          – Xây dựng công trình dân dụng công nghiệp;

         – Thực hiện san lấp mặt bằng, xây dựng công trình giao thông, cầu đường, thủy lợi, công trình điện đến 35kV;

          – Chủ động mở rộng sản xuất kinh doanh theo sự phân cấp của Công ty trên cơ sở sử dụng tối ưu mọi nguồn lực được Công ty ủy quyền quản lý, phù hợp với các quy định quản lý của Công ty và pháp luật hiện hành;

         – Chủ động thực hiện các hợp đồng do đơn vị ký hoặc do Công ty ký với các đối tác và giao cho Xí nghiệp thực hiện;

          – Hoạt động sản xuất, kinh doanh đảm bảo có lãi. Thực hiện chế độ hạch toán nội bộ theo quy định của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

         – Chịu sự kiểm tra, giám sát về tài chính và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, của các cơ quan tài chính và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

          – Chủ động khai thác và thực hiện các công trình khác ngoài các công trình do Công ty giao;

          – Thực hiện chức năng của Trung tâm kiểm định đồng hồ;

          – Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty giao.

  1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Xí nghiệp:

          – Hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất (nộp về Ban Kế hoạch) trước ngày 03 hàng tháng) và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo;

– Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của đơn vị;

          – Có phương án cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu;

          – Lập báo cáo phân tích tình hình sản xuất trong tháng, báo cáo số liệu về Ban Kế hoạch tổng hợp;

          – Tổ chức bình xét thi đua hàng tháng; nộp bảng chấm công, danh sách xét năng suất hàng tháng, năm của đơn vị về Ban Hành chính – Nhân sự để theo dõi;

          – Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty kỷ luật, khen thưởng, luân chuyển và bố trí nhân lực đảm bảo công tác của Xí nghiệp;

          – Chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của Xí nghiệp, được phép cho nhân viên thuộc quyền nghỉ 01 ngày, trên 01 ngày phải xin phép Tổng Giám đốc Công ty (không báo cáo vượt cấp).

  1. Cơ cấu tổ chức:

          – Giám đốc Xí nghiệp phụ trách chung;

          – Phó Giám đốc Xí nghiệp phụ trách kỹ thuật;

          – Phó Giám đốc Xí nghiệp phụ trách hành chính, kế toán, kế hoạch, tổng hợp;

          – Nhân viên kỹ thuật;

          – Nhân viên kế toán, nhân viên tổng hợp;

          – Các tổ thi công xây lắp;

          – Các tổ thi công máy.

Lượt xem: 1029