1900 2345 22

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng - Dawaco

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

BAN TRUYỀN THÔNG – CỔ ĐÔNG

 1. Chức năng:
 • Tham mưu cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc về quản lý thông tin, quản lý cổ động và hoạt động truyền thông của Công ty;
 1. Nhiệm vụ:
 • Xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty;
 • Tạo dựng mối quan hệ với các cơ quan truyền thông đại chúng và xây dựng văn hóa Công ty;
 • Tổ chức các sự kiện truyền thông, công bố thông tin và truyền tải nội dung thông tin chính xác, kịp thời;
 • Theo dõi đầy đủ thông tin của cổ đông (mã cổ đông, tên, tuổi, địa chỉ…) quản lý cổ đông theo nhóm (cổ đông là CBCNV công ty, cổ đông là pháp nhân…);
 • Theo dõi giám sát sổ cổ phần mà các cổ đông sở hữu (cổ phần phổ thông, các loại cổ phần ưu đãi…), các giấy chứng nhận sở hữu cổ phần;
 • Theo dõi giám sát quyền mua cổ phần, quản lý việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần, đăng ký mua cổ phần.
 • Theo dõi lịch sử chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông;
 • Tham mưu cho lãnh đạo Công ty tổ chức các sự kiện liên quan như: Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường, tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản…
 • Theo dõi việc thực hiện công bố thông tin…
 1. Cơ cấu tổ chức:
 • Giám đốc Ban – Lê Uyên Phương: Phụ trách chung
 • Phó Giám đốc Ban – Đặng Nguyễn Hoài Nhi
 • Số điện thoại liên hệ: 0236.3697222