Nguồn n­ước: Nguồn n­ước mặt Trong khu vực tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng là khu vực giàu tiềm năng nước mặt, có nhiều… Xem thêm