1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 17/4/2019, Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Khách sạn Đà Nẵng Riverside.

Đến dự Đại hội có sự hiện diện của đại diện Sở Xây dựng, lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước KonTum, lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Miền Trung và 168 cổ đông đại diện cho cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội để dự họp và lắng nghe các kết quả hoạt động của năm 2018 và thực hiện quyền biểu quyết để thông qua các nội dung như:  Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019; Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 trong đó chỉ tiêu doanh thu ngành nước thực hiện đạt 494,49 tỷ đồng tăng 6,06% so với kế hoạch; các khoản nộp ngân sách là 130,47 tỷ đồng tăng  24,25% so với kế hoạch, thu nhập bình quân của người lao động là 14,3 triệu đồng tăng 15% so với kế hoạch…; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Đoàn Chủ tịch gồm: Ông Đặng Thanh Bình – Ông Nguyễn Trường Ảnh – Ông Hồ Hương

Đoàn thư ký gồm: Bà Lê Uyên Phương – Ông Trần Thanh Dũng

Tại Đại hội cổ đông năm nay, Đoàn chủ tịch cũng trình Đại hội cổ đông các tờ trình gồm:  Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 với mức chia là 16,8%/ cổ phần và kế hoạch trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019 trong đó chỉ tiêu doanh thu ngành nước là 529,1 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2018; các khoản nộp ngân sách là 112 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 88,2 % so với thực hiện năm 2018, thu nhập bình quân của người lao động là 14,6 triệu đồng tăng 1,8% so với thực hiện năm 2018….

Ông Nguyễn Trường Ảnh, Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị đọc báo cáo.

Phát biểu tại Đại hội cổ đông thường niên 2019, Ông Nguyễn Trường Ảnh, Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị đã báo cáo với cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018: “Cùng với sự phát triển mạnh mẽ đô thị thành phố Đà Nẵng, trong năm qua nhu cầu sử dụng nước tăng cao, Dawaco luôn ý thức được vai trò của mình trong việc an sinh và đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội  của thành phố, Dawaco luôn nổ lực tìm giải pháp để kịp thời đảm bảo đáp ứng đủ cho nhu cầu sử dụng nước của người dân bằng các giải pháp cải tạo nâng công suất Nhà máy nước Cầu Đỏ lên 230.000 m3/ngày-đêm, vận hành hợp lý và hiệu quả các nhà máy xử lý nước hiện có, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: NMN Cầu đỏ giai đoạn I công suất 60.000m3/ngày-đêm; NMN Hòa Trung công suất 10.000m3/ngày-đêm để kịp thời đưa vào sử dụng trước mùa hè năm 2019 đáp ứng nhu cầu sử dụng nước tăng nhanh trong năm 2019. Đây là sự nổ lực, cố gắng đáng ghi nhận của đội ngũ CBCNV Công ty trong năm 2018. Công tác xây lắp cũng được chú trọng, tập trung lắp đặt các tuyến ống bổ sung nguồn nước cho các khu vực nước yếu, nước thiếu, hoàn thành nhiều công trình xây dựng cơ bản trọng điểm trong năm. Ngoài ra, Công tác tổ chức nhân sự được quan tâm đúng mức. Hoàn thành cơ bản việc định biên lao động tại các đơn vị, sắp xếp lại các phòng ban cho phù hợp với xu hướng gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả, năng suất cao.

Bên cạnh đó, cổ đông của Công ty cũng được chia sẻ các bài tham luận của Ông Phan Lưu, Giám đốc Xí nghiệp sản xuất nước với đề tài “ Nâng cao năng lực sản xuất nước và kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, nguồn nước thô nhiễm mặn’; Ông Trần Hữu Đức – Giám đốc XN cấp nước Liên Chiểu báo cáo tham luận kế hoạch chăm sóc và phát triển khách hàng trên địa bàn Liên Chiểu và Ông Ông Văn Mỹ – Giám đốc Ban Kỹ thuật điều độ báo cáo tham luận công tác phòng chống thất thoát hiệu quả”. Các nội dung được báo cáo dự trên kết quả thực tiễn và đã góp phần đem lại hiệu quả cho các đơn vị và được nhân rộng cho các đơn vị trên toàn Công ty.

Bài tham luận của Ông Phan Lưu, Giám đốc Xí nghiệp sản xuất nước.

Bài tham luận của Ông Văn Mỹ – Giám đốc Ban Kỹ thuật Điều độ.

.

Bài tham luận của Ông Trần Hữu Đức – Giám đốc XN cấp nước Liên Chiểu.

Thông qua tỷ lệ biểu quyết đạt từ 99,9% trở lên cho các nội dung được báo cáo tại Đại hội, Đại hội cổ đông đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng tất cả các phòng ban của của Công ty sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đạt được các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.

Một số hình ảnh :

Lượt xem: 387