Ban Hành chính – Nhân sự

Cơ cấu tổ chức

Phạm Thị Quế Chi

Giám đốc Ban

Phụ trách chung

Số điện thoại liên hệ: 0236.3697999

Nguyễn Văn Vinh

Phó Giám đốc Ban

Nguyễn Châu Viên

Phó Giám đốc Ban

Chức năng

 • Giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong quản lý, điều hành công tác tổ chức, nhân sự, đào tạo, lao động tiền lương, hành chính -quản trị, an toàn lao động, công tác bảo vệ và quân sự của Công ty; đảm bảo điều kiện cần thiết cho các hoạt động của bộ máy điều hành Công ty.
 • Quản lý, phát triển ứng dụng CNTT của toàn Công ty; nghiên cứu, xây dựng, đánh giá và cập nhật các chính sách, quy định, quy trình của hệ thống CNTT.
 • Tham gia, phối hợp triển khai các công việc về lĩnh vực CNTT theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty; đề xuất, phát triển các phần mềm, tiện ích đáp ứng hoạt động đặc thù và nhu cầu cần thiết trong quản lý điều hành Công ty.
 • Quản lý việc sử dụng và bảo vệ tài sản của Công ty, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong Công ty.
 • Quản lý, bảo dưỡng các loại xe con phục vụ công tác.

Nhiệm vụ

 • Nghiên cứu, đề xuất mô hình, cơ cấu tổ chức của Công ty và các đơn vị trực thuộc. Soạn thảo các văn bản có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ trình Tổng Giám đốc phê duyệt.
 • Xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc; các Quy chế của Công ty; nội quy, quy định của Công ty để trình Hội đồng quản trị và Ban Điều hành duyệt. Tổ chức thực hiện các điều lệ và quy chế được duyệt.
 • Theo dõi công tác tổ chức, chế độ chính sách; giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình: Tuyển dụng, quản lý nhân lực, điều động, thuyên chuyển người lao động, giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động theo luật định và quy chế Công ty.
 • Xây dựng biên chế lao động, chức danh công việc, định mức lao động, đơn giá tiền lương của Công ty.
 • Nghiên cứu, áp dụng các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến người lao động thuộc quyền quản lý của Công ty. Soạn thảo các hồ sơ liên quan để giải quyết các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động trình Tổng Giám đốc Công ty và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức quản lý các hồ sơ này.
 • Xây dựng chiến lược đào tạo cán bộ dài hạn trên cơ sở nhiệm vụ phát triển chung của Công ty. Lập kế hoạch đào tạo hàng năm.
 • Xây dựng kế hoạch về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, bảo hộ lao động trong Công ty. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các công tác này tại các đơn vị trực thuộc.
 • Hoàn tất các thủ tục cho người lao động đi học, công tác trong và ngoài nước theo quy định hiện hành.
 • Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, đảm bảo an toàn các văn phòng, trụ sở làm việc Công ty. Hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức, nhân sự, lao động tiền lương, bảo vệ, quân sự, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong các đơn vị trực thuộc Công ty.
 • Tổ chức, quản lý và điều hành công tác văn thư, đánh máy, thông tin liên lạc và lưu trữ tài liệu của Công ty. Quản lý, lưu trữ các loại công văn tài liệu đi, đến của Công ty theo quy định hiện hành của Công ty và Nhà nước. Hướng dẫn, kiểm tra công tác văn thư, đánh máy, liên lạc điện thoại và lưu trữ tài liệu ở các đơn vị trực thuộc Công ty.
 • Phối hợp mọi hoạt động trong bộ máy điều hành để giúp Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo việc sản xuất – kinh doanh.
 • Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho bộ máy điều hành của Công ty. Quản lý cơ sở vật chất, các thiết bị và phương tiện thông tin liên lạc của bộ máy điều hành Công ty.
 • Chăm sóc sức khỏe cho người lao động: Khám sức khỏe định kỳ và đột xuất, cấp cứu tai nạn lao động.
 • Quản lý công tác lễ tân, tạp vụ, hướng dẫn khách đến làm việc với Công ty.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty giao.