Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2020

20/04/2020

Nội dung báo cáo tài chính năm 2020 (QUY I; BAN NIEN 2020)

Báo cáo tài chính năm 2019

20/01/2020

Nội dung báo cáo tài chính năm 2019 (QUY I; QUY II; BAN NIEN 2019; QUY III; QUY IV) (BAO CAO THUONG NIEN 2019)  

Báo cáo tài chính năm 2018

19/10/2018

Nội dung báo cáo tài chính năm 2018 (QUY 1; QUY 2; BAN NIEN 2018 ;QUY 3; QUY 4; NAM2018) (CV521Giai trinh 10% LN Quy2.2018; CV616Giai trinh 10%LN BAN NIEN 2018) (BAO CAO THUONG NIEN 2018)

Báo cáo tài chính năm 2017

20/01/2018

Nội dung báo cáo tài chính năm 2017 (NAM 2017; BAO CAO THUONG NIEN 2017)