Ban Tài chính – Kế toán

Cơ cấu tổ chức

Phan Thịnh

Giám đốc Ban

Phụ trách chung

Số điện thoại liên hệ: 0236.2244555

Phạm Hồng Minh

Phó Giám đốc Ban

Phụ trách kế toán tổng hợp

Số điện thoại liên hệ: 0236.3698434

Chức năng

 • Giúp Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty quản lý, điều hành công tác tài chính, tổ chức công tác kế toán, thống kê và hạch toán kinh tế của Công ty thực hiện các quy định của nhà nước về tài chính, kế toán;
 • Giúp Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty về quản lý và sử dụng vốn, tài sản đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Nhiệm vụ

 • Quản lý, phân phối các quỹ theo quy định của nhà nước;
 • Tổ chức, thực hiện công tác tài chính, kế toán Công ty và hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi công tác kế toán của các đơn vị trực thuộc;
 • Xây dựng quy chế tài chính của Công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện quy chế được duyệt.;
 • Thu tiền nước cơ quan và quyết toán hoá đơn với phòng Thương vụ, thực hiện đối chiếu công nợ, theo dõi đôn đốc nợ, hạch toán công trình;
 • Xây dựng nguyên tắc thanh toán và hướng dẫn cán bộ, công nhân viên thanh toán đúng nguyên tắc. Chủ trì trong việc xây dựng các định mức chi phí, chi tiêu nội bộ;
 • Xây dựng kế hoạch tài chính của Công ty, kiểm tra và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch tài chính. Lập các báo cáo tổng hợp về tài chính kế toán định kỳ hàng tháng, quý, năm của Công ty;
 • Xây dựng giá thành sản xuất nước phù hợp với tình hình SX-KD của Công ty, các quy định hiện hành của Nhà nước để làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Phân tích hoạt động kinh tế và hiệu quả sử dụng vốn đối với các công trình sản xuất, đầu tư của Công ty và đưa ra kiến nghị, đề xuất với Tổng Giám đốc Công ty nhằm sử dụng tốt nhất nguồn vốn của Công ty trong SX-KD. Có biện pháp quản lý, bảo toàn và phát triển vốn;
 • Theo dõi, tính toán, cập nhật, phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình sử dụng quản lý các quỹ, tài sản, vật tư, các nguồn vốn, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
 • Thẩm tra trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư và thanh lý hợp đồng;
 • Thực hiện nộp thuế, các khoản nộp khác phát sinh tại Công ty. Thực hiện việc thanh quyết toán công trình, thẻo dõi và thu hồi các khoản nợ. Quyết toán tài chính đúng định kỳ. Phối hợp với các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc Công ty tổ chức thực hiện công tác kiểm kê theo quy định hiện hành;
 • Quản lý xuất nhập vật tư. Chủ trì công tác kiểm kê tài sản, vật tư định kỳ và hàng năm;
 • Phối hợp với Ban Hành chính – Nhân sự xây dựng quy chế trả lương của Công ty. Thường xuyên nghiên cứu để thực hiện kịp thời các chính sách chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.
 • Kiểm soát và lưu trữ hồ sơ toàn bộ các công trình; bảo quản, giữ gìn các chứng từ, số liệu tài chính kế toán theo qui định hiện hành;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty giao.