Trung tâm CNTT DAWACO

Cơ cấu tổ chức

Phạm Ngọc Thanh

Giám đốc Trung tâm

Phụ trách chung

Chức năng - Nhiệm vụ

  • Tham mưu, giúp việc cho HĐQT và Ban Điều hành về công tác quản lý, phát triển ứng dụng CNTT của toàn công ty (bao gồm hệ thống hạ tầng CNTT, các hệ thống phần  mềm, giải pháp CNTT) nhằm đảm bảo tối ưu hóa hệ thống, bảo mật, an toàn thông tin dữ liệu.
  • Tham gia, phối hợp triển khai các công việc về lĩnh vực CNTT theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty; đề xuất, phát triển các phần mềm, tiện ích đáp ứng hoạt động đặc thù và nhu cầu cần thiết trong quản lý điều hành Công ty;
  • Quản lý, vận hành, duy trì hệ thống thiết bị hạ tầng, thiết bị mạng, hệ thống máy chủ, hệ thống phần mềm ứng dụng hoạt động một cách liên tục, ổn định, hiệu quả và tiết kiệm.
  • Hỗ trợ triển khai, vận hành, đào tạo và hướng dẫn sử dụng các hệ thống CNTT cho CBCNV trong Công ty.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty giao.