Ban Vật tư

Cơ cấu tổ chức

HỒ MINH KHIẾT

Giám đốc Ban

Phụ trách chung

NGUYỄN LÊ TIẾN

Phó Giám đốc Ban

Chức năng - Nhiệm vụ

  • Giúp việc cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trong công tác: mua sắm, tiếp nhận, cấp phát vật tư, thiết bị đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty;
  • Tổ chức và thực hiện việc mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, cải tạo mạng lưới cấp nước;
  • Tiếp nhận, nhập kho, quản lý cấp phát, điều chuyển, thu hồi, thanh lý… vật tư thiết bị của Công ty phải tuân thủ theo pháp luật và quy định của Công ty;
  • Theo dõi vật tư tồn kho để mua sắm vật tư hợp lý theo công trình và đề nghị xin cấp vật tư của các đơn vị, đảm bảo vật tư dự phòng cho sản xuất;
  • Thường xuyên kiểm tra việc quản lý sử dụng, bảo quản vật tư tại các kho của Công ty, đảm bảo an toàn PCCC của kho;
  • Tham gia với các phòng ban khác trong Công ty về các vấn đề liên quan đến công tác vật tư;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty giao.