Trung tâm phân tích kiểm nghiệm Lab

Cơ cấu tổ chức

Phạm Việt Hưng

Giám đốc Trung Tâm

Phụ trách chung

Số điện thoại liên hệ: 0236 3702.662

Huỳnh Thị Phương Thảo

Phó Giám đốc Trung Tâm

Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty về kiểm tra, giám sát chất lượng nước và các hoạt động chuyên môn khác có liên quan nhằm đáp ứng các qui định hiện hành.

Nhiệm vụ

 • Kiểm tra, giám sát chất lượng nước tại các nhà máy, trạm cấp nước đảm bảo các qui định hiện hành.
 • Kiểm tra, giám sát chất lượng nước trên mạng lưới ở tất cả các khu vực. Giám sát chất lượng nước trong công tác súc xả theo yêu cầu của Công ty. Lấy mẫu kiểm tra trên mạng lưới theo định kỳ hoặc đột xuất.
 • Báo các kết quả thử nghiệm mẫu nước ở các nhà máy sản xuất và trên mạng lưới về Công ty theo định kỳ và lưu trữ kết quả hàng tháng, quý, năm.
 • Theo dõi chất lượng hoá chất xử lý nước nhập, phân tích, đánh giá mẫu hoá chất và có báo cáo về Công ty.
 • Xây dựng và duy trì hoạt động của LabDawaco phù hợp ISO/IEC 17025 và các quy định khác có liên quan.
 • Tham mưu trong xây dựng phòng kiểm nghiệm đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ được phân công, đáp ứng các qui định hiện hành.
 • Xây dựng văn bản, quy chuẩn quy trình về kiểm nghiệm chất lượng nước;
 • Tham gia đánh giá nội bộ, tham gia thử nghiệm thành thạo so sánh liên phòng các phương pháp kiểm nghiệm, các phương pháp kiểm tra nhanh tại hiện trường phục vụ công tác kiểm soát chất lượng nước đột xuất;
 • Xây dựng định mức kỹ thuật đối với việc sử dụng, tiêu hao vật tư, hoá chất, nguyên vật liệu LabDawaco;
 • Giải quyết kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến chất lượng nước theo sự phân công của lãnh đạo cấp trên;
 • Kiểm tra, giám sát công tác đối nội/ngoại kiểm, vệ sinh chất lượng nước tại các nhà máy và trạm cấp nước theo qui định hiện hành;
 • Thực hiện các qui định về quản lý việc sử dụng, bảo trì, hiệu chuẩn, kiểm định trang thiết bị kiểm nghiệm, hoá chất, môi trường, vật liệu chuẩn, chủng chuẩn; quy định về an toàn phòng kiểm nghiệm, xử lý chất thải, khí thải; thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, khắc phục phòng ngừa, phàn nàn của khách hàng,v.v…trong lĩnh vực kiểm nghiệm.
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.