1900 2345 22

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng - Dawaco

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Dự án hỗ trợ quản lý của chính phủ Hà Lan và Vitens-Evides International

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ DỤNG VỐN ODA

DỰ ÁN HỖ TRỢ QUẢN LÝ CỦA CHÍNH PHỦ HÀ LAN & VITENS-EVIDES INTERNATIONAL CHO CÔNG TY CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

Cơ quan chủ quản         : Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Đơn vị đề xuất dự án     : Công ty Cấp nước Đà Nẵng

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Hỗ trợ quản lý của Chính Phủ Hà Lan và Vitens – Evides International cho Công ty Cấp nước Đà Nẵng

2.  Mã ngành dự án: 3600

3. Tên nhà tài trợ: Chính phủ Hà Lan và Vitens – Evides International

4.Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

a/ Địa chỉ liên hệ: 42 Bạch Đằng – Đà Nẵng

b/ Số điện thoại:         0511 – 812 823              Fax: 0511 – 821 285

5.  Đơn vị đề xuất dự án: Công ty Cấp nước Đà Nẵng

a/ Địa chỉ liên hệ: 45 Ngô Gia Tự – Đà Nẵng

b/ Số điện thoại:         0511 – 826 037              Fax: 0511 – 827 633

6. Chủ dự án dự kiến: Công ty Cấp nước Đà Nẵng

a/ Địa chỉ liên hệ: 45 Ngô Gia Tự – Đà Nẵng

b/ Số điện thoại:         0511 – 826 037              Fax: 0511 – 827 633

7. Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc dự án: Năm 2007 -2009

8. Địa điểm thực hiện dự án: Công ty Cấp nước Đà Nẵng

9. Tổng vốn của dự án: 2.721.701,00 Euro, tương đương 3.654.357,00 USD (Theo tỷ giá chuyển đổi của Ngân hàng ngoại thương VN ngày 21/5/2007, 1 Euro = 21.562 VND, 1USD = 16.059 VND).

Trong đó:

– Vốn ODA       : 2.439.201,00 Euro, tương đương  3.275.052,00 USD.

– Vốn đối ứng    :    282.500,00 Euro, tương đương     379.305,00 USD.

10. Hình thức cung cấp ODA:

Lượt xem: 2