Cổ đông

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng 2021

01/11/2021

Điều lệ tổ chức và hoạt động (xem) Quy chế nội bộ về quản trị (xem) Quy chế hoạt động của HĐQT (xem) Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát (xem)

Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2021

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường (file) Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường (file)

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021

03/05/2021

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên (file) Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên (file) Tập tin Dịch và tra từ điển trên Word, PDF… Tập tin Dịch và tra từ điển trên Word, PDF… X

Đại hội Cổ đông thường niên 2020

08/05/2020

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên (file) Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên (file)

Báo cáo tài chính năm 2020

20/04/2020

Nội dung báo cáo tài chính năm 2020 (QUY I; BAN NIEN 2020)

Quyết định miễn nhiệm người đại diện phụ trách chung phần vốn nhà nước do nghỉ hưu theo quy định.

01/02/2020

Văn bản đính kèm (file)

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.

21/01/2020

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (click để xem nội dung chi tiết)

Báo cáo tài chính năm 2019

20/01/2020

Nội dung báo cáo tài chính năm 2019 (QUY I; QUY II; BAN NIEN 2019; QUY III; QUY IV) (BAO CAO THUONG NIEN 2019)