Đại hội Đồng cổ đông

Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2021

01/11/2021

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường (file) Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường (file)

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021

03/05/2021

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên (file) Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên (file) Tập tin Dịch và tra từ điển trên Word, PDF… Tập tin Dịch và tra từ điển trên Word, PDF… X

Đại hội Cổ đông thường niên 2020

08/05/2020

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên (file) Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên (file)

Đại hội Cổ đông thường niên 2019

08/04/2019

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên (file) Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên (file) Tập tin Dịch và tra từ điển trên Word, PDF…

Đại hội Cổ đông thường niên 2018

24/04/2018

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên (Nội dung dự thảo  file 1; file 2 ; Quy chế quản trị Nội bộ file ; Dự thảo Nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ hoạt động file ; Giấy mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018) Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên  (file1; file2; file3)

Đại hội Cổ đông thường niên 2017

24/04/2017

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên (TL2017) Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên