Điều lệ – quy chế

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng 2021

01/11/2021

Điều lệ tổ chức và hoạt động (xem) Quy chế nội bộ về quản trị (xem) Quy chế hoạt động của HĐQT (xem) Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát (xem)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng 2019

04/09/2019

Nội dung điều lệ sửa đổi và bổ sung năm 2019 của DAWACO (QC&DL)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng 2018

02/05/2018

Nội dung điều lệ sửa đổi và bổ sung năm 2018 của DAWACO (QC&DL1; QC&DL2)

Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

Nội dung tài liệu (xem file)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng 2017

11/03/2017

Nội dung quy chế và điều lệ năm 2017 của DAWACO (QC&DL 2017)