1900 2345 22

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng - Dawaco

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Về thăm căn cứ K20.

Thực hiện Công văn số 2637-CV/ĐUK ngày 17/01/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về việc triển khai Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU và định hướng sinh hoạt… Xem thêm