Xí nghiệp Xây lắp

Cơ cấu tổ chức

Lê Văn Dũng

Giám đốc Công ty

Phụ trách chung

Địa chỉ: 10 Trịnh Công Sơn, Đà Nẵng

Số điện thoại liên hệ: 0236.3620320

Võ Minh Tân

Phó Giám đốc Công ty

Phụ trách hành chính, kế toán, kế hoạch, tổng hợp

Chức năng

 • Hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp công trình theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng và của Xí nghiệp.
 • Tổ chức quản lý thi công theo đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Nhiệm vụ

 • Thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Xí nghiệp trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đảm bảo các định mức về kinh tế – kỹ thuật, chất lượng công trình theo các quy định của Công ty và các tiêu chuẩn, quy chẩn hiện hành của Nhà nước.
 • Thi công lắp đặt, xây dựng các công trình cấp thoát nước;
 • Xây dựng công trình dân dụng công nghiệp;
 • Thực hiện san lấp mặt bằng, xây dựng công trình giao thông, cầu đường, thủy lợi, công trình điện đến 35kV;
 • Chủ động mở rộng sản xuất kinh doanh theo sự phân cấp của Công ty trên cơ sở sử dụng tối ưu mọi nguồn lực được Công ty ủy quyền quản lý, phù hợp với các quy định quản lý của Công ty và pháp luật hiện hành;
 • Chủ động thực hiện các hợp đồng do đơn vị ký hoặc do Công ty ký với các đối tác và giao cho Xí nghiệp thực hiện;
 • Hoạt động sản xuất, kinh doanh đảm bảo có lãi. Thực hiện chế độ hạch toán nội bộ theo quy định của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
 • Chịu sự kiểm tra, giám sát về tài chính và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, của các cơ quan tài chính và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 • Chủ động khai thác và thực hiện các công trình khác ngoài các công trình do Công ty giao;
 • Thực hiện chức năng của Trung tâm kiểm định đồng hồ;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty giao.