Trung tâm chăm sóc khách hàng

  • Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng về dịch vụ cấp nước, bao gồm hóa đơn tiêu thụ nước, sản lượng tiêu thụ, giá nước, chất lượng nước… và các quy định, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ đối với khách hàng;
  • Cung cấp thông tin đến các bộ phận liên quan các vấn đề cần giải quyết của khách hàng;
  • Thực hiện công tác đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng liên quan đến dịch vụ cấp nước;
  • Đề xuất chuẩn hóa các quy trình chăm sóc khách hàng của Công ty.