HĐQT-BKS-Ban Điều hành

Hội đồng quản trị

Ông. HỒ HƯƠNG

Chủ tịch Hội Đồng quản trị

Ông. ĐẶNG THANH BÌNH

Phó Chủ tịch Hội Đồng quản trị

Ông. HỒ MINH NAM

Thành viên Hội Đồng quản trị

Ông. LÊ ĐỨC QUÝ

Thành viên Hội Đồng quản trị

Ông. NGUYỄN TRƯỜNG ẢNH

Thành viên Hội Đồng quản trị

Ban kiểm soát

Ông. THÁI QUỐC KHÁNH

Kiểm soát viên

Bà. NGUYỄN THỊ THU HÀ

Trưởng ban kiểm soát

Bà. PHẠM THỊ QUẾ CHI

Kiểm soát viên

Ban điều hành

Ông. HỒ MINH NAM

Tổng giám đốc

Ông. LÊ ĐỨC QUÝ

Phó Tổng giám đốc

Ông. TRẦN PHƯỚC THƯƠNG

Phó Tổng giám đốc

Ông. PHAN THỊNH

Kế toán trưởng