1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 23/7/2022, thực hiện Chương trình làm việc năm 2022, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Trần Phước Thương, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết, trong đó nêu cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Chỉ tiêu ĐVT Tháng 6/2022 Lũy kế 06 tháng đầu năm
Lũy kế 06 tháng đầu năm 2022 So với KH 2022 (%) So với cùng kỳ năm trước (%)
1 Lượng nước sản xuất m3 10.057.848 52.676.095 51,24 104,89
2 Lượng nước ghi thu m3 8.401.896 42.490.883 48,06 101,52
3 Đồng hồ đặt mới cái 757 4.456 64,39 101,32
4 Đồng hồ thay thế cái 1.358 6.733 56,11 134,47
5 Tỷ lệ nước thất thoát % 15,43 16,83 +2,83 +0,26
6 Giá trị SX ngành xây lắp tr.đồng 3.870 20.705 110,83 117,95
7 Doanh thu ngành nước tr.đồng 48.248 236.847 48,29 100,52
8 Doanh thu ngành xây lắp tr.đồng 350 1.912 94,49 96,43

Công ty đã tổ chức tốt Hội nghị người lao động vào tháng 01/2022 và tổ chức đối thoại định kỳ theo quy định, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và thực hiện chia cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

– Tổ chức thành công hội nghị BCH Chi hội Cấp thoát nước Miền Trung – Tây Nguyên do Công ty đăng cai tổ chức.

– Tổ chức thành công Hội thảo hợp tác 06 bên giữa Cục nước Yokohama, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế, Trường Cao đẳng Xây dựng số 02 – Trung tâm Đào tạo ngành nước miền Nam, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị – Trung tâm Đào tạo ngành Nước và Môi trường.

– Tổ chức thành công Đại hội Chi hội Cấp Thoát nước miền Trung Tây Nguyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Về công tác Đảng:

Đảng ủy Công ty đã ban hành công văn số 37-ĐUCT ngày 27/01/2022 hướng dẫn và giao các tiêu chí đến cấp ủy các chi bộ trực thuộc. Vào tháng 01/2021, Đảng ủy Công ty chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề (tên chuyên đề, thời gian sinh hoạt, phân công đảng viên chuẩn bị chuyên đề) để tổ chức thực hiện và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp, theo đúng tinh thần Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Cấp ủy các chi bộ lựa chọn những vấn đề thiết thực, liên quan của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tập trung giải quyết, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên”.

Các chi bộ, đảng viên tùy theo nhiệm vụ cụ thể của mình thực hiện đăng ký học tập và làm theo, đưa việc học tập và làm theo vào điều kiện cụ thể để xây dựng chương trình hành động phù hợp, thực tế.

Đồng thời các chi bộ tiến hành phân công công tác cho đảng viên theo đúng quy định tại Điểm 2.3, Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư, đảm bảo 100% đảng viên được phân công ngay từ đầu năm.

Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh chính trị, an ninh nội bộ; đặc biệt là các dịp Tết Nguyên Đán; nhất là những nơi, địa bàn phức tạp; nắm chắc tình hình nội bộ tổ chức Đảng; tư tưởng cán bộ, đảng viên, tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo, các thông tin liên quan đến cán bộ chủ chốt đơn vị.

Đảng ủy quan tâm đến công tác rà soát, kiểm tra hồ sơ đảng viên và hồ sơ cán bộ, rà soát chính trị nội bộ, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ phục vụ công tác kết nạp đảng viên, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, bố trí cán bộ được thực hiện thường xuyên nghiêm túc, có chất lượng.

Đảng ủy đã làm tốt công tác quán triệt để cấp ủy các chi bộ, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác quản lý cán bộ, đảng viên; đặc biệt là việc quản lý cán bộ đảng viên đi ra nước ngoài học tập, công tác, đi thăm thân hoặc có mối quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài từ đó công tác tổ chức chỉ đạo và thực hiện có nền nếp, hiệu quả… Trong 6 tháng đầu năm 2022, tại Đảng bộ Công ty không có trường hợp cán bộ, đảng viên đi nước ngoài. Đảng ủy lập danh sách và theo dõi những trường hợp cán bộ, đảng viên có người thân ở nước ngoài. Đảng ủy Công ty và cấp ủy các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, thực hiện giới thiệu đảng viên về sinh hoạt vơi cấp ủy nơi cư trú đúng quy định. Cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ cho cấp ủy; quan tâm công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới.

Đảng ủy Công ty đã đăng ký danh sách các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng (12 quần chúng ưu tú) và đảng viên mới (02 đảng viên dự bị: đ/c Nguyễn Thị Thanh Tâm và đ/c Hồ Phi Hùng).

Ngay từ đầu năm Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã xây dựng và ban hành chương trình hoạt động cụ thể, tổ chức kiểm tra các chi bộ trực thuộc. Trong đó quan tâm về nội dung sinh hoạt, việc giám sát và chấp hành của đảng viên, nề nếp sinh hoạt của chi bộ; nắm bắt những vấn đề phát sinh, qua đó có biện pháp chỉ đạo, đôn đốc nhắc nhở các Chi bộ triển khai nhiệm vụ công tác, giữ vững các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy đã triển khai công tác kiểm tra đối với BCH Chi bộ cấp nước Hải Châu và đồng chí bí thư chi bộ về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” của Bộ Chính trị trong Quý I năm 2022.

Đảng ủy đang triển khai và hoàn thành công tác giám sát đối với BCH Chi bộ Cấp nước Liên Chiểu, BCH Chi bộ Cấp nước Cẩm Lệ và 02 đồng chí bí thư chi bộ về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với việc xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc và phân công cấp ủy viên trong Quý II năm 2022.

UBKT Đảng ủy triển khai công tác giám sát đối với Chi bộ Sản xuất nước và đồng chí bí thư chi bộ về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 10-CT/TW và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Quý I năm 2022, và đang triển khai và hoàn thiện công tác kiểm tra đối với BCH chi bộ Xây lắp và BCH chi bộ Hành chính – Truyền thông về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công ty đã tặng quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) nhằm góp phần đem lại Tết no ấm cho các gia đình thuộc hộ nghèo tại các quận, huyện của thành phố Đà Nẵng và huyện Đại Lộc, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, với tổng trị giá 1 tỷ đồng.

Đảng ủy Công ty đóng góp 40.000.000 đồng về Đảng ủy Khối để thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng, hỗ trợ 01 địa chỉ nhân đạo là em Ngô Thị Diễm, thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến.

Vào ngày 26/02/2022, Hội Cựu Chiến binh Công ty đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đảng ủy đã cử đồng chí Trần Phước Thương, Phó Bí thư Đảng ủy, phụ trách công tác cựu chiến binh tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Vào ngày 29/5/2022, Đoàn Cơ sở Công ty đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027. BCH Đảng bộ Công ty đã tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Đánh giá chung:

Đảng ủy Công ty đã triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; đồng thời đã tích cực triển khai các nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu đột xuất của cấp trên và cơ sở. Đảng ủy Công ty đã làm tốt công tác củng cố, nâng cao vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo đảng viên và người lao động trong Công ty đoàn kết, sáng tạo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng chưa đạt yêu cầu, đến nay tất cả các chi bộ chưa kết nạp được đảng viên. Hiện nay một số chi bộ đã trình Đảng ủy cho ý kiến về việc kết nạp Đảng đối với quần chúng ưu tú và đang triển khai xác minh, thẩm tra lý lịch.

Đảng ủy Công ty mời đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng truyền đạt những nét nổi bật về tình hình thời sự trong nước và quốc tế trong năm 2022.

Những hình ảnh của Hội nghị:

Lượt xem: 151