Bảng giá tiêu thụ nước sạch

Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng thông báo bảng giá tiêu thụ nước sạch có giá dịch vụ thoát nước năm 2017 trên địa bàn thành phố.

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng xin thông báo: Bắt đầu từ kỳ hóa đơn thu tiền nước tháng 10 năm 2017, bảng giá tiêu thụ nước sạch có giá dịch vụ thoát nước được áp dụng như sau:

Nội dung Bảng giá nước 2017 (Giá nước sinh hoạt vẫn không thay đổi và áp dụng giá nước năm 2014 theo Quyết định 06/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014)