Tài liệu họp

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

24/04/2018

Các nội dung về Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên 2018: file1; file2; file3

Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

14/04/2018

Nội dung dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  file 1; file 2 Dự thảo Quy chế quản trị Nội bộ file Dự thảo Nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ hoạt động file (Giấy mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)