Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Chất lượng nước

1. Giám sát chất lượng nước online tại NMN Cầu Đỏ và phiếu kết quả kiểm nghiệm.

2. Phiếu kết quả kiểm nghiệm:

Năm

Nhóm A

Nhóm B & Nhóm C

2016

Tuần: 24 , 25 , 26, 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 ,41 ,42 ,43 ,44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50

 Lần 1: Nhóm B (file)

Lần 2: Nhóm B & C (file1, file2, file3)

2017 Tuần : 1-13 , 14-20 , 21-23 , 24-26, 27-30 : 31-37 ; 38 ; 39-42 ; 43-44 ; 45-48 ; 49-52  Lần 1: Nhóm B (file1 ,file2)
Lần 2 : Nhóm B (file)
2018 Tuần : 1-11 ;  12-13 ; 14-17  ; 18-26 ; 27-35 ; 36-39; 40-44; 45-48 ; 49-52  Lần 1 Nhóm B (file)

Lần 2: Nhóm B & C (file1 ; file2)

2019 NMN Hải Vân, Khe Lạnh & Sơn Trà từ tuần: 1-28; 29-34; 35-37

NMN Cầu Đỏ & Sân Bay từ tuần : 1-5; 7; 8-9; 10-12; 13-14; 15-17; 18-20; 21-22; 23-26; 27-28 ;29-34; 35-37

Lần 1 Nhóm B (file )
Lượt xem: 10528