Chất lượng nước

1. Giám sát chất lượng nước online tại NMN Cầu Đỏ và phiếu kết quả kiểm nghiệm.

2. Phiếu kết quả kiểm nghiệm:

Năm

Nhóm A

Nhóm B & Nhóm C

2016

Tuần: 24 , 25 , 26, 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 ,41 ,42 ,43 ,44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50

 Lần 1: Nhóm B (file)

Lần 2: Nhóm B & C (file1, file2, file3)

2017 Tuần : 1-13 , 14-20 , 21-23 , 24-26, 27-30 : 31-37 ; 38 ; 39-42 ; 43-44 ; 45-48  Lần 1: Nhóm B (file1 ,file2)
Lần 2 : Nhóm B (file)
Lượt xem: 1762