Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng 2018

Điều lệ sửa đổi và bổ sung này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 24 tháng 04 năm 2018.

Tải file: Điều lệ sửa đổi và bổ sung năm 2018 của DAWACO file1; file2

Lượt xem: 533