Mã khách hàng


Mã khách hàng
Họ và tên
Đia chỉ khách hàng
Địa chỉ lắp đặt
Số hợp đồng
Điện thoại
Số hộ
Số khẩu
Định mức sử dụng
Giá nước
Đồng hồ
Số serial đồng hồ
Biên đọc
Thu ngân
Ngày lắp đặt
Hình thức KD
Vùng cấp nước
Đang lấy dữ liệu
Từ tháng: Đến tháng: Thông tin tiêu thụThông tin tiền nước