Nghị Quyết HĐQT

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

24/04/2018

Các nội dung về Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên 2018: file1; file2; file3

Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

14/04/2018

Nội dung dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  file 1; file 2 Dự thảo Quy chế quản trị Nội bộ file Dự thảo Nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ hoạt động file (Giấy mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên DAWACO 2017

04/07/2017

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ngày 29 tháng 6 năm 2017. Sau đay là nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017 của Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng  File

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

11/04/2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ngày 29 tháng 10 năm 2016 Nội dung Nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập …