1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.


Vui lòng chọn Xí nghiệp

Bạn chưa chọn Quận/huyện

Bạn chưa chọn Phường/xã

Tên khách hàng không được bỏ trống

Địa chỉ không được bỏ trống

Vui lòng nhập email
Email chưa đúng

Vui lòng nhập số điện thoại
Số điện thoại chưa đúng

Tải mẫu đơn đăng ký (tư nhân)

Tải mẫu đơn đăng ký (cơ quan)

Đính kèm bản chụp ĐƠN ĐĂNG KÝ đã điền đầy đủ thông tin.