1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

QUY TRÌNH ĐÓNG MỞ NƯỚC ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÒN NỢ TIỀN NƯỚC

  1. Mục đích:

       Thực hiện đúng theo hợp đồng cung cấp và tiêu thụ nước đã ký giữa Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) và khách hàng, nhằm thu nhanh các khoản nợ, đảm bảo nguồn tài chính  phục vụ sản xuất của Công ty và giảm thấp nhất rủi ro mất nợ, nợ xấu cho Công ty trong những trường hợp khách hàng thay đổi chỗ ở, các đơn vị chuyển địa chỉ hoặc ngừng nhu cầu sử dụng nước.

  1. Đối tượng đóng/mở nước: Khách hàng không thanh toán tiền nước đúng hạn.

        Cụ thể : Khách hàng Nợ tiền nước 1 tháng trở lên (với tất cả các giá trị > 0đ), quá thời hạn trên 40 ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn tiền nước của tháng nợ.

  1. Thu tiền công đóng /mở nước
    a. Cắt nước lót roăn niêm chì tại đồng hồ :

Đơn giá 1 trường hợp: 47.000 đồng/lần (cắt/mở)

 b.Cắt nước sát ống chính, cắt hủy :

– Nền bê tông xi măng: Đơn giá 1 trường hợp: 585.000 đồng/lần (cắt/mở)

– Nền gạch Bloc:Đơn giá 1 trường hợp: 467.000 đồng/lần (cắt/mở)

– Nền đất:Đơn giá 1 trường hợp: 187.000 đồng/lần (cắt/mở)

  1. Quy trình đóng/mở nước:
Nhiệm vụ các đơn vị Nội dung Thời gian thực hiện

(tính theo ngày làm viêc)

Xí nghiệp Cấp nước Lập danh sách khách hàng còn nợ tiền nước 1 tháng trở lên trong thời gian 37 ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn, lập lệnh và thực hiện ngừng cấp nước (trong vòng 3 ngày sau đó) Trên 37 ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn. (Ngày phát hành hóa đơn = ngày đọc HĐ+4)
Xí nghiệp Cấp nước Hàng ngày, kiểm tra lại công nợ khách hàng trước mỗi buổi làm việc, ngay khi nhận lệnh thực hiện ngừng cấp nước Sau khi lập lệnh, chậm nhất là sau 3 ngày, kể từ ngày lập lệnh (trừ trường hợp xin giấy phép GT).
– Cập nhật kịp thời thông tin đã thực hiện cắt nước vào hệ thống Billing Sau khi thực hiện cắt nước, chậm nhất là sau 1 buổi  làm việc.
Khách hàng Thanh toán tiền (nước + công đóng/mở nước) tại Xí nghiệp Cấp nước hoặc Quầy thu Công ty Trong giờ hành chính ngày làm việc.
Quầy thu Xí nghiệp CN hoặc Ban Kinh Doanh – Theo dõi thu nộp, cập nhật thông tin khách hàng  nộp tiền vào hệ thống Tại thời điểm khách hàng thanh toán.
Xí nghiệp Cấp nước Lập danh sách mở nước cho khách hàng (KH nộp tại Xí nghiệp và  danh sách KH nộp tại Quầy thu Công ty do Ban Kinh Doanh gửi đề nghị) Gửi DS mở nước 2 lần trong ngày:

– 11g00: KH nộp tiền buổi sáng (đến 11g)

– 16 g30: KH nộp tiền buổi chiều (Từ 11g đến 16g30)

Các Xí nghiệp Cấp nước Sau 1 buổi làm việc, kể từ khi khách hàng thanh toán
  1. Trách nhiệm các đơn vị trong quá trình thực hiện:

– Các Xí nghiệp cử người theo dõi công nợ, thực hiện cắt nước theo qui trình.

– Trường hợp những khách hàng chưa thực hiện ngừng cấp nước theo qui trình, Ban Kinh Doanh sẽ kiểm tra, rà soát và gửi báo cáo trong kỳ họp mỗi tháng, các Xí nghiệp chịu trách nhiệm giải quyết kịp thời để giải quyết công nợ.

– Khi nhân viên thực hiện cắt nước theo lệnh đã lập, nếu khách hàng đã thanh toán tiền nước rồi thì tùy theo từng trường hợp để qui trách nhiệm, lỗi của đơn vị nào thì đơn vị đó sẽ phải xử lý giải quyết kịp thời với khách hàng và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc:

– Trường hợp khách hàng đã  nộp cho Đơn vị, bộ phận nào, mà chưa cập nhật kịp thời vào hệ thống Billing, dẫn đến hậu quả cắt nước hoặc có phản ánh của khách hàng, bộ phận đó phải chịu trách nhiệm. Yêu cầu cập nhật xóa nợ:

+ Với bộ phận Quầy thu văn phòng Công ty và  các Xí nghiệp CN:  ngay khi phát sinh nghiệp vụ thu tiền hoàn tất.

+ Với các đối tác thu hộ tiền nước, chậm nhất sau 1 ngày làm việc.

– Lệnh cắt nước phải được thực hiện hết sau 10 ngày, kể từ sau 40 ngày phát hành hóa đơn tháng nợ trở đi. Sau thời gian này nếu Xí nghiệp chưa thực hiện cắt nước, khách hàng còn nợ tiền nước, Giám đốc Xí nghiệp chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty và phải tiếp tục giải quyết kịp thời.

– Nhân viên đóng, mở nước tại các Xí nghiệp không thực hiện công tác thu tiền nước của  khách hàng tại nhà.

– Trường hợp lệnh cắt nước còn tồn đọng từ tháng trước, khi kiểm tra công nợ trước khi cắt, Xí nghiệp phải ghi thêm vào lệnh số tiền mới phát sinh.

Qui trình này áp dụng cho toàn Công ty bắt đầu từ  kỳ hóa đơn tháng 12/2017.

                                                Đà Nẵng, ngày 25 tháng  12  năm 2017

                                                                                                              CÔNG TY CP  CẤP NƯỚC ĐN

                                                                                                                         TỔNG GIÁM ĐỐC

Quyết định về quy trình cắt nước: File

Quy trình cắt nước: File gốc kèm theo

Lượt xem: 31089