1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Nhằm đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đề ra phương pháp tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ Đảng viên.

Vào chiều ngày 20 tháng 4 năm 2016, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về biểu dương gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong 5 năm qua, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy Đà Nẵng, Đảng ủy khối Doanh nghiệp thành phố, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên và toàn thể CB – CNV trong toàn Công ty đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, trọng tâm là chuyển từ “học tập” sang “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”.

Thực hiện nghiêm túc 8 nội dung của Chỉ thị 03 về học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công ty đã ban hành kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2011 – 2015 và kế hoạch của từng năm; xác định nội dung công việc cần tập trung chỉ đạo tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị, cá nhân, hướng trọng tâm vào việc xây dựng người cán bộ kiểu mẫu, phòng, ban, đơn vị kiểu mẫu. Cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức triển khai phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình, cụ thể hóa nội dung chỉ thị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị mình; gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm ở đơn vị, đã giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề tồn đọng. Tinh thần trách nhiệm, lề lối tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt được nâng lên, góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và trong xã hội.

Việc thực hiện Chỉ thị đã trở thành sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đời sống xã hội, sự xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác có sức lan tỏa mạnh mẽ, lôi cuốn, thu hút được sự đồng tình ủng hộ, tự giác tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu sản xuất – kinh doan của Công ty.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, Ban Thường vụ Công ty xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị 03 thời gian tới. Cụ thể:

1/ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt việc “học tập” và “làm theo”

2/ Tiếp tục xác định Chuẩn mực đạo đức của từng đơn vị, cá nhân

3/ Lãnh đạo việc “làm theo” của từng tập thể, cá nhân

4/ Tăng cường công tác kiểm tra:

Lượt xem: 880