1900 2345 22

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng - Dawaco

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Trung tâm CNTT Dawaco

  1. Chức năng, nhiệm vụ:
  • Tham mưu, giúp việc cho HĐQT và Ban Điều hành về công tác quản lý, phát triển ứng dụng CNTT của toàn công ty (bao gồm hệ thống hạ tầng CNTT, các hệ thống phần  mềm, giải pháp CNTT) nhằm đảm bảo tối ưu hóa hệ thống, bảo mật, an toàn thông tin dữ liệu.
  • Tham gia, phối hợp triển khai các công việc về lĩnh vực CNTT theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty; đề xuất, phát triển các phần mềm, tiện ích đáp ứng hoạt động đặc thù và nhu cầu cần thiết trong quản lý điều hành Công ty;
  • Quản lý, vận hành, duy trì hệ thống thiết bị hạ tầng, thiết bị mạng, hệ thống máy chủ, hệ thống phần mềm ứng dụng hoạt động một cách liên tục, ổn định, hiệu quả và tiết kiệm.
  • Hỗ trợ triển khai, vận hành, đào tạo và hướng dẫn sử dụng các hệ thống CNTT cho CBCNV trong Công ty.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty giao.

    2. Cơ cấu tổ chức:

  • Giám đốc trung tâm : PHẠM NGỌC THANH

 

Lượt xem: 2