1900 2345 22

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng - Dawaco

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Ban Cố Vấn

BAN CỐ VẤN

 1. Chức năng:
 • Tham mưu và giúp việc cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty về việc quản lý sản xuất – kinh doanh, phát triển hệ thống cấp nước theo quy hoạch được duyệt, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố Đà Nẵng và các chủ trương, đường lối chính sách của Nhà nước.
 1. Nhiệm vụ:
 • Tổng hợp phân tích tình hình thực hiện sản xuất – kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty. Theo dõi, thu thập thông tin lập báo cáo trình Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty theo quy định;
 • Tổng hợp phân tích tình hình thực hiện sản xuất – kinh doanh của các đơn vị trong Công ty khi có yêu cầu;
 • Thực hiện công tác nghiên cứu quản lý kỹ thuật, hợp tác đầu tư, xây dựng, triển khai các dự án đầu tư;
 • Phối hợp với Sở, Ban ngành có liên quan nhằm cập nhật các văn bản pháp luật hiện hành về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý các dự án và phát triển hệ thống cấp nước theo chủ trương của lãnh đạo thành phố;
 • Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Công ty trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh của toàn Công ty;
 • Các nhiệm vụ khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, phân công theo từng giai đoạn phát triển của Công ty.
 1. Cơ cấu tổ chức:
 • Giám đốc Ban – Bùi Thọ Ninh: Phụ trách chung.

Số điện thoại liên hệ: 0236.3697737

Lượt xem: 16