Ban vật tư

1/ Tên đơn vị: Ban Vật Tư

2/ Quyết định thành lập:

Quyết định thành lập số: 2515CĐ-QNĐN ngày 23 tháng 03 năm 1985

3/ Chức năng:

Quản lý và kinh doanh vật tư.

4/ Nhiệm vụ:

– Cửa hàng kinh doanh vật tư: Khai thác kinh doanh các mặt hàng chuyên ngành cấp thoát nước.

– Chuyên nhập xuất các vật tư chuyên ngành cấp thoát nước đường kính ống trên D100

– Chuyên nhập xuất các vật tư chuyên ngành cấp thoát nước đường kính ống dưới D100

– Cung ứng, nhập, xuất, vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh cho Công ty

– Chuyên sản xuất khuỷu ¼, 1/8; côn có đường kính ống dưới D32; cân đo đồng hồ có đường kính ống D15 – D34 theo yêu cầu của các Chi nhánh Cấp nước và khách hàng.

5/ Tổ chức nhân sự:

* Tổng số CBCNV: 14 người.

– 01 kỹ sư

– 01 chuyên viên

– 03 cử nhân

– 02 trung cấp

– 01 Công nhân xây lắp 6/7

– 04 thủ kho

– 01 công nhân lái xe ¾

– 01 thu mua

6/ Lãnh đạo đơn vị:

Trưởng phòng: Lê Văn Dũng, Phụ trách chung, về hoạt động kinh doanh mua bán vật tư chuyên ngành cấp, thoát nước

Phó phòng: Nguyễn Lâu, chuyên viên: Phụ trách quản lý các kho xuất vật tư theo yêu cầu đã được lãnh đạo phê duyệt

Lượt xem: 390