Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Ban kinh doanh và QHKH

BAN  KINH DOANH VÀ QHKH

  1. Chức năng:

          – Phát hành hóa đơn điện tử và biên nhận thu tiền nước hàng tháng;

          – Nhận bàn giao dữ liệu hóa đơn và biên nhận đến nhà khách hàng để thu tiền nước;

          – Quản lý công nợ tiền nước của khách hàng tư nhân;

          – Giám sát, xử lý các vụ việc, trường hợp vi phạm qui chế quản lý hệ thống cấp nước, các hiện tượng vi phạm hợp đồng sử dụng nước của khách hàng;

          – Kiểm tra việc áp giá nước đúng mục đích sử dụng;

          – Tham mưu giúp việc HĐQT, Tổng Giám đốc xử lý, giải quyết những vi phạm hoặc khiếu nại của khách hàng trong thực hiện hợp đồng dịch vụ cấp nước.

  1. Nhiệm vụ:

          – Phát hành hóa đơn trên hệ thống quản lý công nợ (Billing) và HĐ điện tử và in biên nhận thu tiền nước khách hàng toàn Công ty;

          – Quản lý và tư vấn vận hành chương trình trên toàn bộ các thiết bị cầm tay của đội ngũ biên đọc tại 6 chi nhánh và đội ngũ thu ngân viên tại phòng Thương vụ;

          – Cập nhật và bàn giao dữ liệu hóa đơn tiền nước của nhóm khách hàng đăng ký thanh toán qua các Ngân hàng theo từng kỳ;

          – Tổng hợp và lập Báo cáo sản lượng và doanh thu tiền nước của toàn Công ty;

          – Tham mưu cho Tổng Giám đốc về quản lý sản lượng, doanh thu, việc áp giá nước đúng mục đích sử dụng, phương pháp phát hành và quản lý thu tiền khoa học, hiệu quả;

          – Quản lý, kiểm soát và đóng chốt kỳ doanh thu tài chính hàng tháng đúng thời gian qui định;

          – Theo dõi, quản trị, đảm bảo sự hoạt động thường xuyên và liên tục của hệ thống quản lý khách hàng sử dụng nước (Billing);

          – Quản lý và vận hành hệ thống hóa đơn điện tử trên mạng internet; tham mưu việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác thu tiền nước;

          – Quyết toán tiền nước đã thu được và biên nhận đã nhận bàn giao. Nộp tiền vào tài khoản của Công ty khớp đúng với số biên nhận tiền nước đã thu được của khách hàng. Bàn giao lại toàn bộ số biên nhân còn lại chưa thu được về Quầy thu – Phòng Thương vụ Công ty;

          – Nhận dữ liệu, thu tiền, kiểm soát và chấm nợ vào hệ thống Billing những khách hàng đã thanh toán tiền dưới mọi hình thức;

          – Đối chiếu, rà soát và thực hiện đẩy dữ liệu hóa đơn lên hệ thống hóa đơn điện tử những hóa đơn đã thanh toán tiền nước;

          – Nắm bắt thông tin, phản ánh của khách hàng về dịch vụ cấp nước, gửi ý kiến về văn phòng Công ty để bàn bạc giải quyết;

          – Giải quyết các đơn thư, phản ánh, khiếu nại liên quan đế việc sử dung nước.của khách hàng trong toàn Công ty;

          – Phối hợp với các Xí nghiệp Cấp nước kiểm tra, phát hiện, lập biên bản và có giải pháp đề xuất hình thức xử lý các vụ việc, các trường hợp vi phạm qui chế quản lý hệ thống cấp nước, các hiện tượng vi phạm hợp đồng sử dụng nước của khách hàng báo cáo Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, góp phần chống thất thoát, thất thu tiền nước trong toàn Công ty.

  1. Cơ cấu tổ chức:

          – Giám đốc Ban phụ trách chung, quản lý bộ phận thu ngân, giám sát, quầy thu;

          – Phó Giám đốc ban phụ trách bộ phận phát hành hóa đơn;

          – Nhân viên phát hành hóa đơn và in biên nhận thu tiền nước hàng tháng; điều chỉnh tăng giảm hóa đơn, báo cáo sản lượng hàng tháng;

          – Nhân viên thu ngân đến nhà khách hàng để  thu tiền nước;

          – Nhân viên quầy thu tiền nước tại Công ty;

          – Nhân viên giám sát.

          Số điện thoại liên hệ: 0236.3697 454/ 3697 506/ 3696 632

Lượt xem: 1147