Thông tin bất thường

Quyết định miễn nhiệm người đại diện phụ trách chung phần vốn nhà nước do nghỉ hưu theo quy định.

01/02/2020

Văn bản đính kèm (file)

Thông tin mới: Thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

03/04/2019

Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Thời gian và địa điểm tổ chức – Thời gian: Thứ  tư, ngày 17 tháng 4 năm 2019 – Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút – Địa điểm mới: Hội trường Sun Flower, Tầng 3, Khách sạn Đà Nẵng Riverside, A30 …

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

19/09/2018

Nội dung: xem file kèm theo (file)

Thông báo chi cổ tức đợt 2 năm 2017

09/05/2018

Nội dung : xem file

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng(Dawaco) thông báo

08/03/2018

1. TB: Hủy tổ chức ĐHĐCĐBT năm 2018 (file) 2. TB: Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐTN 2018 (file)

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

30/01/2018

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng(Dawaco) thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 như sau: Xem file nội dung (file)

Bổ sung nội dung chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 Hộp thư đến x

22/01/2018

Nội dung kèm theo file

Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

27/12/2017

Kính gởi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2016; Căn cứ vào Nghị quyết số …../NQ-HĐQT ngày 26 …