1900 2345 22

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng - Dawaco

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Phòng Kế hoạch – XDCB

BAN KẾ HOẠCH – KỸ THUẬT

 1. Chức năng:
 • Quản lý toàn bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty; quản lý kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản các công trình hạ tầng đô thị;
 • Tham mưu cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác xây dựng kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh; công tác thống kê tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh; điều phối sản xuất kinh doanh; quản lý, thanh quyết toán hợp đồng kinh tế; công tác đấu thầu; Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy trình kỹ thuật trong sản xuất và đầu tư xây dựng cơ bản; Thực hiện các hoạt động tư vấn theo đăng ký kinh doanh; Quản lý vận hành hệ thống SCADA; Quản lý vận hành phần mềm quản lý tài sản GIS; Theo dõi, quản lý nước thất thoát; Quản lý vận hành mạng lưới truyền dẫn;
 • Quản lý dự án do Công ty làm chủ theo Luật xây dựng;
 • Giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty về các công tác: mua sắm, tiếp nhận, cấp phát vật tư, thiết bị sao cho hiệu quả nhất trong SXKD và đầu tư xây dựng của Công ty;
 1. Nhiệm vụ:
 • Đánh giá và phân tích nhu cầu sử dụng nước theo từng mục đích sử dụng của khách hàng, dự báo và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của Công ty (đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ cấp nước; phát triển khách hàng tăng tỷ lệ người dân được dùng nước sạch; đầu tư cải tạo mạng lưới cấp nước nhằm giảm tỷ lệ thất thoát và nâng cao chất lượng nước cấp);
 • Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty về định hướng đầu tư trong các lĩnh vực thuộc ngành nghề kinh doanh (ngành nước, ngành xây lắp, tư vấn thiết kế, sản xuất nước đóng chai tinh khiết…);
 • Tham gia xây dựng các hệ thống quản lý trong toàn công ty;
 • Thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng, tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư XDCB của Công ty;
 • Tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong công tác xây dựng kế hoạch SXKD;
 • Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;
 • Phân bổ và giao kế hoạch SXKD hàng tháng, năm cho các đơn vị trong Công ty;
 • Theo dõi, đôn đốc, đánh giá hoạt động SXKD của các đơn vị trong Công ty;
 • Theo dõi kế hoạch cung ứng vật tư đảm bảo phục vụ kịp thời cho sản xuất;
 • Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ thực hiện kế hoạch sản xuất và thực hiện tốt công việc được giao;
 • Tổng hợp, lập báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, năm của Công ty;
 • Trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác xây dựng cơ bản;
 • Xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB hàng năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB hàng tháng, quý, năm theo quy định của Nhà nước;
 • Soạn thảo, quản lý hợp đồng kinh tế và giải quyết các thủ tục về XDCB;
 • Soạn thảo văn bản và chịu trách nhiệm liên hệ với các đơn vị có liên quan xin phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt quy mô đầu tư, báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi; phê duyệt hồ sơ thiết kế – dự toán;
 • Tổng hợp các báo cáo khối lượng, báo cáo quyết toán các công trình xây lắp của các đơn vị trong Công ty và lập báo cáo tổng hợp sản lượng xây lắp hàng tháng, quý, năm theo quy định;
 • Quyết toán công tác chuẩn bị đầu tư;
 • Kiểm tra, quản lý, lưu trữ hồ sơ chuẩn bị đầu tư;
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty.
 1. Cơ cấu tổ chức:
 • Giám đốc Ban – Trần Thanh Dũng: Phụ trách chung.
 • Phó Giám đốc Ban – Đoàn Công Minh: Phụ trách kỹ thuật.

Số điện thoại liên hệ: 0236.3696.653

 • Phó Giám đốc Ban – Nguyễn Thị Ngọc Đạo: Phụ trách Tổ Kế hoạch – Đầu tư.

Số điện thoại liên hệ: 0236.3696.112

 • Phó Giám đốc Trung tâm – Nguyễn Tam Duy: Phụ trách Tổ TT Tư vấn – Điều độ.

Số điện thoại liên hệ: 0236.3696.863

Lượt xem: 16